Indholdsfortegnelse

§ 1 Navn og hjemsted

§ 2 Formål

§ 3 Medlemmer

§ 4 Indskud

§ 5 Hæftelse

§ 6 Andel

§ 7 Boligaftale

§ 8 Boligafgift

§ 9 Vedligeholdelse

§ 10 Forandringer

§ 11 Fremleje

§ 12 Husorden

§ 13 Overdragelse

§ 14 Pris

§ 15 Fremgangsmåde

§ 16 Garanti for lån

§ 17 Ubenyttede boliger

§ 18 Dødsfald

§ 19 Samlivsophævelse

§ 20 Opsigelse

§ 21 Eksklusion

§ 22 Ledige boliger

§ 23 Generalforsamling

§ 24 Indkaldelse m. v.

§ 25 Flertal

§ 26 Dirigent m. v.

§ 27 Bestyrelse

§ 28 Bestyrelses medlemmer

§ 29 Møder

§ 30 Tegningsret

§ 31 Administration

§ 32 Regnskab

§ 33 Revision

§ 34

§ 35 Opløsning

§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er ”Andelsboligforeningen Ravndalen II”.

1.2 Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune.

§ 2 Formål

2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen parcel 2 af matr. nr. 1-er

Attrup, Hammer. Ravndalen 36 – 64 og 43 – 97, 9310 Vodskov.

§ 3 Medlemmer

3.1 Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bebor eller

samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger

det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg.

3.2 Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller

en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver.

Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen,

frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje

boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på

andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen

sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er

solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og

bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske

på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15

3.3 Ved beboelse forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig

og sin husstand.

3.4 Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig

og sin husstand.

3.5 Hver andelshaver må ikke benytte mere end én bolig i foreningen og er forpligtet til at

bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom,

institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste,

midlertidig forflyttelse eller lignende.

§ 4 Indskud

4.1 Indskud udgør et beløb svarende til:

Kr 180.200 for boligtype C

Kr 178.500 for boligtype E

Kr 160.000 for boligtype F

Kr 185.000 for boligtype G

Kr 155.000 for boligtype H

4.2 Indskuddet skal indbetales kontant.

§ 5 Hæftelse

5.1 Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen,

jf. dog stk. 2

5.2 For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med

stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som

er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter

andelshaverne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt

kreditor har taget forbehold herom.

5.3 En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk.1

og stk.2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i

forpligtelsen.

§ 6 Andel

6.1 Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.

6.2 Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse

med reglerne i §§ 13-19, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i

andelsboliglovens § 6 b.

6.3 Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der

kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu

ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end

andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende.

Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæringer til

brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til

andelsboligforeningslovens § 4 a, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren

betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v..”

6.4 Der udstedes ikke andelsbevis.

§ 7 Boligaftale

7.1 Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver andelshaver oprette

en boligaftale, der indeholder bestemmelser om boligens brug m. v. Indtil

generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt

med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

7.2 En bolig må udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv i nogen form.

§ 8 Boligafgift

8.1 Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af

generalforsamlingen.

8.2 Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger fastsættes i

samme forhold som andelen i foreningens formue.

§ 9 Vedligeholdelse

9.1 En andelshaver er forpligtet til at foretage al indvendig vedligeholdelse, bortset fra

vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger og

bortset fra udskiftning af hoved- og bagdøre samt vinduer og udvendige døre. En

andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af

bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f. eks. udskiftning af gulve og køkkenborde.

En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og

ælde.

9.2 En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til boligen knyttede

haveareal. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af

havearealet og for fælles eller egne hegn.

9.3 En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige

vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlings-vedtagelse er pålagt

andelshaverne.

9.4 Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af

bygninger og skure samt fælles anlæg. Eventuelle carporte og tilbygninger vedligeholdes

af ejeren.

9.5 Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen

kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Foretages

den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren

ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. §

21.

§ 10 Forandringer

10.1 En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer inde i boligen, med mindre

forandringen er anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til

udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger

efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er

opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.

10.2 En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre eller af

redskabsskure og carporte eller til at opsætte eller ændre hegn, med mindre bestyrelsen

inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at

godkende en anmodning om forandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil

være uhensigtsmæssig eller skønnes at ville stride mod andre andelshaveres interesser.

Specielt vedrørende boligerne nr. 50 til 60 (type H), har generalforsamlingen godkendt, at

der må foretages en tilbygning. Ifølge tegningsmaterialet godkendt af såvel

generalforsamlingen som bestyrelsen varierer tilbygningens størrelse fra 15,0 m2 ved nr.

60 til 16,8 m2 ved nr. 50.

Den enkelte andelshaver er frit stillet med hensyn til igangsætning af byggeriet. Det

godkendte tegningsmateriale skal benyttes. Der foreligger forhåndsgodkendelse fra

Aalborg Kommune, men der skal ske ansøgning om byggetilladelse i hvert enkelt

tilfælde.

Ansøgning bilagt fuldt færdige tegninger, skal leveres til bestyrelsen, der skal underskrive

ansøgningen.

Byggeriet opføres for andelshaverens regning. Forsikring af tilbygningen indgår i

foreningens almindelige forsikring og andelshaveren skal betale foreningens merudgift.

10.3 Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i over-ensstemmelse med

kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.

10.4 Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed

og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller

tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for

bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.

§ 11 Fremleje

11.1 En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end

medlemmer af sin husstand, medmindre han/hun er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3.

11.2 En andelshaver er, når han har beboet boligen i normalt mindst et halvt år, berettiget til

at fremleje eller –låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når

andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse,

forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller

lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan således ikke

tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom

svigtende salg. Hvis en andelshaver har haft sin bolig fremlejet, skal andelshaveren bebo

boligen minimum 1 år, før ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende

fremlejetageren og betingelserne for lejemålet.

11.3 Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte

betingelser.

11.4 Der må normalt højest være udlejet 4 andelsboliger samtidig.

§ 12 Husorden

12.1 Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler

for husorden, husdyrhold m. v.

12.2 Bestemmelser om husdyrhold m. v. kan dog kun ændres således, at bestående

rettigheder bibeholdes indtil dyrets død.

§ 13 Overdragelse

13.1 Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel

efter reglerne i § 13.2 til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind

i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse,

skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har mod taget

skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.

13.2 Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:

A. Til den der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker til en person, med

hvem han er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie, ved bytning eller til en

person, der i mindst 3 mdr. har haft fælles husstand med andelshaveren.

B. Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at

den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede.

Fortrinsretten i henhold til første punktum er dog betinget af, at den

fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres, således at den tilbydes først til de

indtegnede på ventelisterne i overensstemmelse med reglerne i denne paragrafs

stk. 2 litra B og C, og derefter til den person, der indstilles af den adelshaver, der

flytter ud af andelsboligforeningen jf., denne paragrafs stk. 2 litra D.

C. Ikke-medlemmer af andelsboligforeningen, der er indtegnet på en ekstern

venteliste, har dernæst fortrinsret efter tidspunktet for indtegningen.

D. Dernæst kommer andre i betragtning, der indstilles af overdrageren.

13.3 Foreningen har ingen pligt til at oprette de i stk. 13.2 B) og C) nævnte ventelister. Er der

oprettet ventelister, har bestyrelsen på begæring af den fraflyttende andelshaver pligt til

at anvise en ny andelshaver inden 6 uger fra begæringen, idet andelshaveren i modsat

fald frit kan foretage indstilling efter stk. 13.2 D).

13.4 Såfremt der ikke kan findes en køber til den maksimalt lovlige pris i henhold til

vedtægternes § 14, eller sælger ønsker at sælge andelen under maksimal lovlig pris til

personer, der ikke er nævnt i § 13, stk. 2, litra a, skal den køber, der ønsker at købe til en

lavere pris, i overdragelsesaftalen være bundet af sit tilbud i 10 hverdage, såfremt

nedsættelsen af prisen er mere end 15 % af den udbudte lovlige pris eksklusiv løsøre.

De indtegnede på ventelisterne efter § 13, stk. 2, litra b og c skal herefter tilbydes

andelen igen til den pris, som sælger har kunnet opnå til anden side med en acceptfrist,

der udløber dagen før købers vedståelsesfrist udløber.

Bestyrelsen kan beslutte, at indtegnede på ventelisten, når lejligheden udbydes første

gang til ventelisterne, skal meddele, om de ønsker lejligheden tilbudt igen til en lavere

pris, hvis lejligheden ikke kan sælges til den udbudte lovlige pris efter § 14.

§ 14 Pris

14.1 Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende

eventuelle aftaler efter § 14.2 Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et

beløb opgjort efter nedenstående retningslinier:

A) Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel

prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste

årlige generalforsamling. Andelens pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under

iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyntagen til

værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens

gæld.

Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have

været fastsat en højere pris. En andelshaver er uanset den af generalforsam-lingen

fastsatte pris berettiget til at beregne sig samme pris for andelen i foreningens

formue, som han selv lovligt har betalt, jfr. Andelsboligforeningslovens regler herom.

En eventuel reguleringsklausul i overdragelsesaftalen kan alene godkendes, såfremt

der i aftalen er indsat et maksimum for reguleringsbeløbet. Reguleringsklausulens

formulering skal godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse, og bestyrelsen kan

beslutte, at klausulen skal oprettes på en standardformular

B) Værdien af forbedringer, jvf. § 10, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af

eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. Såfremt andelshaveren under

byggeriets opførelse og inden overtagelsesdagen efter aftale har betalt særskilt

forhøjet vederlag for installationer, såsom køkken, skabe og fliser, opgøres og

afskrives det særskilt betalte vederlag som ovenfor anført.

C) Værdien af forbedringer og beplantning m.v. af det til boligen hørende haveareal

fastsættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse.

D) Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes

under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.

E) Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes

pristillæg respektiv prisnedslag under hensyn hertil.

14.2 Værdiansættelse og fradrag efter stk. 1 litra B – E fastsættes efter en konkret vurdering

med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt

i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vejledende. Afskrivninger

udarbejdes ud fra ABF’s regler. Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den

svendeløn, excl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville

have kostet. Såfremt boligen er udstyret med hårde hvidevarer eller

husholdningsmaskiner, der tilhører andelsboligforeningen, men skal vedligeholdes og

fornyes af andelshaveren, beregnes tillæg respektive nedslag efter litra E under

hensyntagen til maskinens alder og forventede normale levetid.

14.3 Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overtages løsøre eller indgås

anden retshandel, skal vederlaget fastsættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil

overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen.

Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår.

14.4 Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en

opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

14.5 Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om

fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller –

nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være

særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne

til besigtigelse og udarbejde en vurderings-rapport, hvor prisberegningen specificeres og

begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne.

Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes

omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges én

part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold

ved voldgiften.

§ 15 Fremgangsmåde

15.1 Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes

med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver

have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsrapport og

budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af

prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre, samt eventuelt pristillæg eller

nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal endvidere inden aftalens indgåelse

skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelse om

prisfastsættelse og om straf.

15.2 Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at

overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager

og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrager-en

refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, udgifter til besvarelse af

forespørgsel fra ejendomsmægler m.m., samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt

vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til panteller

udlægshavere og ved tvangssalg eller -auktion.

15.3 Overdragelsessummen skal senest 5 hverdage før overtagelsesdagen være indgået på

foreningens konto i pengeinstitut. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 2 uger

før overtagelsesdagen, skal køber senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse enten

deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for denne. Det deponerede/det

garanterede beløb skal frigives til andelsboligforeningen senest 5 hverdage før

overtagelsesdagen.

15.4 Andelsboligforeningen afregner – efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendige

beløb til indfrielse af eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien –

provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og

dernæst til den fraflyttende andelshaver.

15.5 Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at

tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling

af varmeudgifter og lignende. Såfremt afregning med erhververens samtykke sker inden

overtagelsesdagen, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et

skønsmæssigt beløb til dækning af eventuelle krav i anledning af mangler konstateret

ved overtagelsen.

15.6 Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen

gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens

vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i

forbindelse med boligen. Erhververen kan kun komme med mangelindsigelser i op til og

med 8 dage fra overtagelsesdagen, bortset fra indsigelser vedrørende skjulte mangler.

Foreningen skal gøre erhververens og foreningens eventuelle krav gældende overfor

sælger senest 14 dage efter overtagelsesdagen. Såfremt erhververen forlanger

prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt,

tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til overdrageren, således at beløbet

først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det

tilkommer.

15.7 Overdragelsessummen med eventuelle fradrag som nævnt i stk. 4-6 skal afregnes

senest 10 hverdage efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra

erhververen.

§ 16 Garanti for lån

16.1 I tilfælde af, at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligloven

har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og låntager ikke

betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om

restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af

restancen inden en given frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden

fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt

aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere

låntageren af foreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med

reglerne i § 21 om eksklusion.

16.2 Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når

overdragelsessummen for salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 måneder efter,

at skriftlig underretning om restancen er givet. Garantien kan kun gøres gældende for det

beløb, som restgælden efter låneaftalen skulle udgøre, da underretning om restancen

blev givet, med tillæg af 6 foregående månedsydelser og med tillæg af rente af de

nævnte beløb.

§ 17 Ubenyttede boliger

Har en andelshaver ikke, inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig, indstillet en

anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom,

bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår overtagelsen

skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15.

§ 18 Dødsfald

18.1 I tilfælde af en andelshavers død er den pågældendes eventuelle ægtefælle berettiget til

at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.

18.2 Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan andel

og bolig overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i nævnte rækkefølge.

A. Samlever som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med afdøde i mindst 3

måneder.

B. Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med afdøde i mindst

3 måneder.

C. Afdødes børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre.

D. Personer som den afdøde over for bestyrelsen havde anmeldt som berettiget til andel

og bolig ved hans død.

Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen.

18.3 Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker

berettigede personer finder §§ 14 – 16 tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af

de efter forudgående stykker berettigede personer finder §§ 14 og 15 tilsvarende

anvendelse, dog bortset fra § 15 stk. 3 – 7 om indbetaling og afregning, idet erhververen

i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for foreningen.

18.4 Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest d. 1. i den måned, der

indtræder næstefter 3-månedersdagen efter dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt

forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår,

som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter

reglerne i § 15.

§ 19 Samlivsophævelse

19.1 Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, der efter deres egen

eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte

medlemskab og beboelse af boligen.

19 2 Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt,

såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles

husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen.

19.3 Ved ægtefælles fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge

ægtefæller være forpligtet til at lade fortsættende ægtefælle overtage andel gennem

skifte eller overdragelse. Ved over -dragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i

henhold til § 19 stk. 2 finder §§ 14 – 16 tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende

ægtefælles overtagelse gennem ægtefælleskifte finder §§ 14 og 15 tilsvarende

anvendelse, dog bortset fra § 15 stk. 3 – 7 om indbetaling og afreg-ning, idet

fortsættende ægtefælle i disse tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser

over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut.

§ 20 Opsigelse

En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til boligen,

men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 13 – 19 om overførsel af andelen.

§ 21 Eksklusion

21.1 I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes

til ophør af bestyrelsen:

A. Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud,

boligafgift eller andre skyldige beløb af enhver art.

B. Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler skyldige renter og afdrag for lån i

pengeinstitut, for hvilket foreningen har ydet garanti, jfr. § 16 stk. 4.

C. Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke

foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jfr. § 9.

D. Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens

virksomhed eller andre andelshavere.

E. Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en

større pris end godkendt af bestyrelsen.

F. Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til dem, der efter lejelovens

bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet.

21.2 Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der

forholdes som bestemt i § 17.

§ 22 Ledige boliger

I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af bolig, der tidligere har været udlejet, eller

hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter § 17, § 18 eller § 21, eller

har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af ny

andelshaver gå frem efter reglerne i § 13.2 B og C. Såfremt ingen kandidater indstilles,

afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen.

§ 23 Generalforsamling

23.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

23.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder

efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel

revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.

4) Forslag.

5) Valg til bestyrelsen.

6) Valg af administrator.

7) Valg af revisor.

8) Eventuelt.

23.3 Der afholdes hvert år inden udgangen af oktober en efterårsgeneralforsamling med følgende

dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om

eventuel ændring af boligafgiften.

3) Forslag.

4) Eventuelt

Vedtægternes § 24, 25 og 26 om indkaldelse m.v. gælder ligeledes

efterårsgeneralforsamlingen.

23.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af

bestyrelsens medlemmer eller ¼ af andelshaverne eller administrator forlanger det med

angivelse af dagsorden.

§ 24 Indkaldelse m. v.

24.1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved

ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen

skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

24.2 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen.

24.3 Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i

indkaldelsen eller ved opslag i foreningens opslagstavle på fælleshuset. Desuden skal

bestyrelsen foranledige at forslag omdeles til alle andelshavere senest 4 dage før

generalforsamlingen.

24.4 Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har

enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller et myndigt familiemedlem. De(n)

adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver.

Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes

adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

24.5 Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle

eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan

dog kun afgive én stemme i henhold til fuldmagt.

§ 25 Flertal

25.1 Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig

om beslutninger som nævnt i stk. 2 – 4. Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige

stemmer være repræsenteret.

25.2 Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold

mellem boligafgifterne, om optagelse af afdragsfrie lån, nedsparingslån,

rentetilpasningslån uden rentemaksimum eller andre lån, hvor udviklingen i fremtidig

ydelse er usikker og uden et maksimum på fremtidig ydelse eller om iværksættelse af

forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvis financiering kræver forhøjelse af

boligafgiften med mere end 25 %, eller om henlæggelse til sådanne arbejder med et

beløb, der overstiger 25 % af den hidtidige boligafgift, kan kun vedtages på en

generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med

et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer.

Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen,

men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til

ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på

mindst 2/3 af ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

25.3 Ændring af vedtægternes § 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem

andelshaverne hæfter personligt.

25.4 Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning, kan kun vedtages med

et flertal på mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer.Er ikke mindst 4/5 af samtlige mulige

stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 4/5 af de

repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på

denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 4/5 af de

repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

§ 26 Dirigent m. v.

26.1 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

26.2 Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af

dirigenten og bestyrelsen. Protokollatet eller tilsvarende information om det på

generalforsamlingen passerede, skal tilstilles andelshaverne senest én måned efter

generalforsamlingens afholdelse.

§ 27 Bestyrelse

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af

foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

§ 28 Bestyrelses medlemmer

Bestyrelsen består af en formand og yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer efter

generalforsamlingens bestemmelse.

Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen,

således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver forårsgeneralforsamling.

Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen en eller to

bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

Som bestyrelsesmedlemmer eller – suppleanter kan vælges andelshavere, disses

ægtefæller, samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller -

suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand og kun en person, der bebor

andelsboligen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en sekretær.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i

bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden

fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling.

Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes

generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære

generalforsamling.

§ 29 Møder

29.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en

person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan

have særinteresser i sagens afgørelse.

29.2 Sekretæren skriver protokollat fra bestyrelsesmøder. Protokollatet underskrives af hele

bestyrelsen.

29.3 I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 30 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 31 Administration

31.1 Foreningen kan ansætte en administrator, en advokat eller en anden professionel

ejendomsadministrator, der har tegnet ansvars- samt kautionsforsikring til at forestå

ejendommens almindelige og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid

afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans

opgaver og beføjelser.

31.2 Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for foreningen,

andelshaverne og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars- og

besvigelsesforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til

årsregnskabet.

§ 32 Regnskab

32.1 Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik

og skal underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsåret er

kalenderåret.

32.2 I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den

pris og eventuelle prisudvikling på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen

for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jfr. dog § 14. Forslaget anføres som note

til regnskabet.

32.3 Som note til regnskabet oplyses summen af de garantier, der er givet efter § 16.

32.4 Hvert år medtages i resultatopgørelsen et beløb til henlæggelse i en fond som en særlig

post. Fonden kan efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til vedligeholdelse,

genopretning, forbedringer og/eller fornyelser. Beløbets størrelse fastsættes hvert år af

generalforsamlingen. Det i fonden opsparede beløb kan ikke medregnes ved beregning

af andelsværdien.

§ 33 Revision

Generalforsamlingen vælger en registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere

årsregnskabet.

§ 34

Det reviderede underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget kan tilgås på PROBO, som alle andelshavere har adgang til. Samme gør sig gældende vedr. foreningens øvrige dokumenter. Såfremt man ikke kan tilgå PROBO, kan ønskede dokumenter rekvireres ved bestyrelsen. Fremover vil kun selve indkaldelsen og stillede forslag til generalforsamlingen blive omdelt.

§ 35 Opløsning

35.1 Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

35.2 Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende

formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse.